Some PDF Image Extract - Xuất hình ảnh từ file PDF

Như đã từng đề cập đến, thật không dễ dàng để trích xuất hay sao chép nội dung của file pdf. Nếu bạn đã từng biến đến tiện ích Text Mining Tool để trích xuất nội dung, thì giờ đây, Some PDF Image Extract sẽ là công cụ giúp bạn trích xuất hình ảnh từ file PDF.
Dân Trí đã từng giới thiệu đến bạn tiện ích Text Mining Tool giúp bạn dễ dàng trích xuất nội dung từ file pdf. Tuy nhiên, nhược điểm của tiện ích này đó là không cho phép bạn trích xuất hình ảnh có bên trong nội dung của file. Tuy nhiên, nếu kết hợp tiện ích trên với Some PDF Image Extract, bạn sẽ có được 1 file pdf dường như là hoàn chỉnh.

Some PDF Image Extract là tiện ích miễn phí, cho phép bạn trích xuất toàn bộ hình ảnh có trong file pdf. Có thể nói tính năng của tiện ích này trái ngược với Text Mining Tool, đó là nó chỉ trích xuất hình ảnh có trong file mà không hề trích xuất nội dung.