Cài đặt MODI để sử dụng với Microsoft Office 2010

Microsoft Office Document Imaging (MODI) bị loại bỏ trong Microsoft Office 2010. Bài viết này cung cấp các phương pháp mà bạn có thể thực hiện theo để cài đặt MODI trên máy tính. Bài viết cũng mô tả các phương pháp thay thế có thể dùng để khôi phục các chức năng của một số tính năng MODI nhất định.